Món Botànic: El Recol·lector de Plantes medicinals, El Recolector de Plantas medicinales

Món Botànic

El Recol·lector de Plantes medicinals

El Recolector de Plantas medicinales

Un recol·lector de Plantes Medicinals deurà tenir en compte les següents regles

Un recolector de Plantas Medicinales deberá tener en cuenta las siguientes reglas:

Primera.- Abans de recol·lectar una Planta Medicinal, ha d’observa que el lloc reuneixi condicions higièniques.

 

Primera.- Antes de recolectar una Planta Medicinal, ha de observa que el lugar reúna condiciones higiénicas.

Segona.- La recol·lecció de Plantes Medicinals ha de realitzar-se en dies completament buidats i sense vent.

Segunda.- La recolección de Plantas Medicinales ha de realizarse en días completamente despejados y sin viento.

Tercera.- Evita recol·lectar-les, si les plantes estan mullades o ha plogut durant les vint-i-quatre hores anteriors

Tercera.- Evita recolectarlas,  si las plantas están mojadas o ha llovido  durante las veinticuatro horas anteriores.

Quarta.- Efectua la recol·lecció, única i exclusivament, durant les dues hores posteriors a la sortida del Sol en l’horitzó.

Cuarta.- Efectúa la recolección, única y exclusivamente, durante las dos horas posteriores a la salida del Sol en el horizonte.

Cinquena.- Tria sempre els millors exemplars, mai els quals trobis tallats o arrencats pel vent o altres persones no identificades.

Quinta.- Elige siempre los mejores ejemplares,  jamás los que encuentres cortados o arrancados por el viento u otras personas no identificadas.

Sisena.- Abans de recol·lectar una Planta Medicinal o part d’aquesta, assabenta’t si legalment aquesta permès fer-lo, pot ser una especiaprotegida en la zona, per raons d’extinció o altres motius.

Sexta.- Antes de recolectar una Planta Medicinal o parte de esta, entérate si legalmente esta permitido hacerlo, puede ser una especia protegida en la zona, por razones de extinción u otros motivos.

Setena.- Recol·lecta única i exclusivament les plantes que crees necessitar per a ús circumstancial o propi, evitant en tot moment fer-lo plaer o amb fins de lucre.

Séptima.- Recolecta única y exclusivamente las plantas que creas necesitar para uso circunstancial o propio, evitando en todo momento hacerlo placer o con fines de lucro.

Vuitena.- Procura en tot moment que quedi garantida la supervivència de la planta en la zona, sobretot pensa a cada moment que la teva no seràs l’únic que va a anar a aquest lloc amb les mateixes intencions.

Octava.- Procura en todo momento que quede garantizada la supervivencia de la planta en la zona,  sobre todo piensa en cada momento que tu no serás el único  que va a ir a ese lugar con las mismas intenciones.

Novena.- T’has de conscienciar en tot moment que encara que el teu no ho notis, la planta com la teva, és un organisme viu.

Novena.- Te has de concienciar en todo momento de que aunque tu no lo notes, la planta como tu, es un organismo vivo.

Recolecció

Recolección

1.-Tiges i Fulles

1.-Tallos y Hojas

Desena.- Tant els uns com les altres, han de recol·lectar-se quan estiguin tendres, per tant, abans que la planta produeixi flors.

Décima.- Tanto los unos como las otras, han de recolectarse cuando estén tiernos, por lo tanto, antes de que la planta produzca flores.

2.- Parts altes i Flores

2.- Partes altas y Flores

Onzena.- S’han d’efectuar abans que la flor es tanqui.

Undécima.- Se han de efectuar antes de que la flor se cierre.

3.- Fruits i Llavors

3.- Frutos y Semillas

Dotzena.- Tant per a recol·lectar uns com unes altres s’ha de tenir molt en compte que els fruits estiguin madurs.

Duodécima.- Tanto para recolectar unos como otras se ha de tener muy en cuenta que los frutos estén maduros.

4.- Arrels

4.- Raíces

Tretzena.- és aconsellable recol·lectar-les a la fi d’estiu o començaments de tardor, realitzant una neteja amb un raspall de raíces per a alliberar-les de terra, evitant rentar-les a no ser en el moment d’anar a utilitzar-les

Decimotercera.- es aconsejable recolectarlas a finales de verano o comienzos de otoño, cepillandolas para liberarlas de tierra, evitando lavarlas a no ser en el momento de ir a utilizarlas

Envasat i Conservació
Envasado y Conservación

Catorzena.- El millor envàs provisional per a guardar i transportar fins a casa una planta recol·lectada és un sac de cotó o cànem, evitant envasos de plàstic, metall, cristall o fang

Decimocuarta.-  El mejor envase provisional para guardar y transportar hasta casa  una planta recién recolectada es un saco de algodón o cáñamo, evitando envases de plástico, metal, cristal o barro.

Quinzena.- Utilitza un sol envàs per a cada planta que es recol·lecti, separant les arrels de les fulles o flors, o qualsevol altra part de la mateixa.

Decimoquinta.-  Utiliza un solo envase para cada planta que se recolecte, separando las raíces de las hojas o flores, o cualquier otra parte de la misma.

Setzena.- Recol·lecta i conserva única i exclusivament les Plantes  Medicinals que coneguis, pués, cas contrari, la Naturalesa et pot jugar dolentes històries.

Decimosexta.- Recolecta y conserva única y exclusivamente las Plantas Medicinales que conozcas, pués, caso  contrario, la Naturaleza te puede jugar malas pasadas.

Dissetena.- Procura quan manipulis plantes, que tant la teva mans com els utensilis a utilitzar, reuneixin el màxim de condicions higièniques.

Decimoséptima.-  Procura cuando manipules plantas, que tanto tu manos como los utensilios a utilizar, reúnan el máximo de condiciones higiénicas.

Divuitena.- En l’espai transcorregut entre el moment de la recol·lecció i l’arribada a casa, evita exposar la planta a la calor del Sol o al de la calefacció del cotxe, procurant que l’envàs en el qual has guardat la planti aquest el més airejat possible.

Decimoctava.- En el espacio transcurrido entre el momento  de la recolección y la llegada a casa, evita exponer la planta al calor del Sol o al de la calefacción del coche, procurando que el envase en el cual has guardado la plante este lo más aireado posible.

Dinovena.- Encara que sàpigues els efectes d’una Planta Medicinal, procura mantenir-la fora de l’abast dels nens, doncs de vegades el no fer-lo pot resultar summament perillós.

Decimonovena.- Aunque sepas los efectos de una Planta Medicinal, procura mantenerla fuera del alcance de los niños, pues a veces el no hacerlo puede resultar sumamente peligroso.

Vintena.- De savis és utilitzar una sola Planta Medicinal per a cada anomalia, no perquè utilitzis més plantes alhora, el teu problema es va a solucionar millor.

Vigésima.- De sabios es utilizar una sola Planta Medicinal para cada anomalía, no porque utilices más plantas a la vez, tu problema se va a solucionar mejor. 

Vint-i-una.- Una vegada realitzada la recol·lecció, procura guardar els utensilis utilitzats en unes condicions el més higièniques posibles.

Vigesimoprimera.-  Una vez realizada la recolección, procura guardar los utensilios utilizados en unas condiciones lo más higiénicas posibles.

Vint-i-dos.- Les Plantes Medicinalss’han d’assecar a l’ombra en llocs freturosos de calor i humitat.

Vigesimosegunda.- Las Plantas Medicinales se han de secar  a la sombra  en lugares carentes de  calor y humedad.

Vint-i-tres.- Una vegada assecada adequadament la planta, aquesta s’ha de guardar en flascons de cristall color topacio i en llocs freturosos de calor i humitat, intentant que en cap moment i per cap circumstància aquesta aquest exposada al Sol, o en zones d’excessiva llum artificial.

Vigésimotercera.-  Una vez secada adecuadamente la planta, esta se ha de guardar en tarros de cristal color topacio y en lugares carentes de calor y humedad, intentando que en ningún momento y por ninguna circunstancia esta este expuesta al Sol, o en zonas de excesiva luz artificial.

Tot flascó que en el seu interior contingui Plantes Medicinals, ha de dur en el seu exterior la següent etiqueta, adherida de manera que no caigui:

Todo tarro que en su interior contenga Plantas Medicinales, ha de llevar en su exterior la siguiente etiqueta, adherida de forma que no se caiga:

Nom de la Planta / Nombre de la Planta:__________________________________

Lloc de procedència o de recol·lecció / Lugar de procedencia o de recolección:  _________________________________________________________________

Dia i hora de recol·lecció /Día y hora de recolección: ________________________

Temps d’assecat / Tiempo de secado: ____________________________________

Data d’envasat /Fecha de envasado:  ____________________________________

Propietat terapèutica més important /Propiedad terapéutica más importante:_______

_________________________________________________________________

preparació /Modo de preparación:

Dosi i pautes /Dosis y pautas:

Consell important-

Consejo importante.

Si ets neòfit, deixa les barreges per a qui veritablement les entengui.

En l’actualitat hi ha bastants i molt bons laboratoris fito-botànics i, veritables professionals de la Medicina Natural

Si eres neófito, deja las mezclas para quien verdaderamente las entienda.

En la actualidad hay bastantes y muy buenos laboratorios fito-botánicos y, verdaderos profesionales de la Medicina Natural.

Els primers estan preparats para barrejant, crear combinacions idònies i els segons per a aconsellar com barreja de herbolari o comercial has d’utilitzar i com ho has de fer.

Los primeros están preparados para mezclando, crear combinaciones idóneas y los segundos para aconsejar cual mezcla de herbolario o comercial has de utilizar y como lo has de hacer.

Autor:   ElhiotRoures, persona experta en botánica medicinal.

Anuncios

Jugo de pomelo

¿Sabías que el Jugo de pomelo no lo han de tomar personas que toman tratamientos para la hipertensión arterial, pues su uso puede general situaciones de peligro?

¿Sabias que también puede interactuar con medicaciones o tratamientos anticolesterol en sangre?

¿Sabias que no debe ingerirse cuando se toman antidepresivos?

¿Sabias que suele interferir  o anular  la actividad de algunos anticonceptivos orales a base de hormonas?

¿Y que tampoco ha de tomarse con antialérgicos no sedativos?

Lo inserto: Elhiot Roures

El curioso mundo de las plantas y sus derivados.

¿Sabías que Las Plantas medicinales pueden potenciar o antagonizar la eficacia de un tratamiento, así como también incrementar la toxicidad propia de una Droga de síntesis

¿Sabías que el Alcohol  puede interactuar con Antidepresivos; Sedantes y otras drogas que actúan sobre el Sistema nervioso central?

¿Sabías que los enfermos que toman Cimetidina, Quinolonas  y ciertos Anticonceptivos orales deberían  evitar los productos cafeinados,  pues estos pueden provocar reacciones intensas?

¿Sabías que si se toman Antiinflamatorios, Antiartríticos  o Antirreumáticos  de procedencia vegetal, sería muy importante evitar una Dieta demasiado rica en Grasas, pues su interacción podría provocar daños renales de imprevisible gravedad, como puede ser el  Harpagofíto?

Autor: Elhiot Roures (Elías Robles Ferrero), anciano experto en botánica medicinal.

Contacto: progres.i.natura@gmail.com

continuare…

El recolector de plantas medicinales.

 

Un recolector de Plantas Medicinales deberá tener en cuenta las siguientes reglas:

Primera.- Antes de recolectar una Planta Medicinal, ha de observar que el lugar reúna condiciones higiénicas.

Segunda.- La recolección de Plantas Medicinales ha de realizarse en días completamente despejados y sin viento.

Tercera.- Evita recolectarlas, si las plantas están mojadas o ha llovido durante las veinticuatro horas anteriores.

Cuarta.- Efectúa la recolección, única y exclusivamente, durante las dos horas posteriores a la salida del Sol en el horizonte.

Quinta.- Elige siempre los mejores ejemplares, jamás los que encuentres cortados o arrancados por el viento u otras personas no identificadas.

Sexta.- Antes de recolectar una Planta Medicinal o parte de esta, entérate si legalmente esta permitido hacerlo, puede ser una especia protegida en la zona, por razones de extinción u otros motivos.

Séptima.- Recolecta única y exclusivamente las plantas que creas necesitar para uso circunstancial o propio, evitando en todo momento hacerlo por  placer o, con fines de lucro.

Octava.- Procura en todo momento que quede garantizada la supervivencia de la planta en la zona, sobre todo piensa en cada momento que tu no serás el único que va a ir a ese lugar con las mismas intenciones.

Novena.- Te has de concienciar en todo momento de que aunque tu no lo notes, la planta como tu, es un organismo vivo.

Recolección

1.-Tallos y Hojas

Décima.- Tanto los unos como las otras, han de recolectarse cuando estén tiernos, por lo tanto, antes de que la planta produzca flores.

2.- Partes altas y Flores

Undécima.- Se han de efectuar antes de que la flor se cierre.

3.- Frutos y Semillas

Duodécima.- Tanto para recolectar unos como otras se ha de tener muy en cuenta que los frutos estén maduros.

4.- Raíces

Decimotercera.– Es aconsejable recolectarlas a finales de verano o comienzos de otoño, cepillándolas para liberarlas de tierra, evitando lavarlas a no ser en el momento de ir a utilizarlas

Envasado y Conservación

Decimocuarta.- El mejor envase provisional para guardar y transportar hasta casa una planta recién recolectada es un saco de algodón o cáñamo, evitando envases de plástico, metal, cristal o barro.

Decimoquinta.- Utiliza un solo envase para cada planta que se recolecte, separando las raíces de las hojas o flores, o cualquier otra parte de la misma.

Decimosexta.- Recolecta y conserva única y exclusivamente las Plantas Medicinales que conozcas, pues, caso contrario, la Naturaleza te puede jugar malas pasadas.

Decimoséptima.- Procura cuando manipules plantas, que tanto tu manos como los utensilios a utilizar, reúnan el máximo de condiciones higiénicas.

Decimoctava.- En el espacio transcurrido entre el momento de la recolección y la llegada a casa, evita exponer la planta al calor del Sol o al de la calefacción del coche, procurando que el envase en el cual has guardado la plante este lo más aireado posible.

Decimonovena.- Aunque sepas los efectos de una Planta Medicinal, procura mantenerla fuera del alcance de los niños, pues a veces el no hacerlo puede resultar sumamente peligroso.

Vigésima.- De sabios es utilizar una sola Planta Medicinal para cada anomalía, no porque utilices más plantas a la vez, tu problema se va a solucionar mejor.

Vigesimoprimera.- Una vez realizada la recolección, procura guardar los utensilios utilizados en unas condiciones lo más higiénicas posibles.

Vigesimosegunda.- Las Plantas Medicinales se han de secar a la sombra en lugares carentes de calor y humedad.

Vigesimotercera.- Una vez secada adecuadamente la planta, esta se ha de guardar en tarros de cristal color topacio y en lugares carentes de calor y humedad, intentando que en ningún momento y por ninguna circunstancia está esta expuesta al Sol, o en zonas de excesiva luz artificial.

Todo tarro que en su interior contenga Plantas Medicinales, ha de llevar en su exterior la siguiente etiqueta, adherida de forma que no se caiga:

Nombre de la Planta:Lugar de procedencia o de recolección:

Día y hora de recolección:

Tiempo de secado:

Fecha de envasado:

Propiedad terapéutica más importante:

Modo de preparación:

Dosis y pautas:

Todas las plantas medicinales, una vez secas, solo se deberán usar de recolección en recolección de la planta.

Consejo importante.

Si eres neófito, deja las mezclas para quien verdaderamente las entienda.

En la actualidad hay bastantes y muy buenos laboratorios fito-botánicos y, verdaderos profesionales de la Medicina Natural.

Los primeros están preparados para mezclando, crear combinaciones idóneas y los segundos para aconsejar cual mezcla de herbolario o comercial has de utilizar y como lo has de hacer.

Autor: Elhiot Roures (Elías Robles), experto en botánica medicinal y desde los 16, tengo 71 y 9 meses siempre he sido un investigador de las plantas en sus diversos entornos y de sus propiedades y contra indicaciones asi como de su conservación y caducidades.

Contacto: progres.i.natura@gmail.com

 

Visita la Val d’Aran, la esencia de los Pirineos.

Un valle atlántico en los Pirineos. Su orografía, con valles colgados, cimas superiores a los 2000 metros y nieves perpetuas, su gastronomía, su riqueza cultural, su singularidad idiomática y una oferta turística de alta calidad, hacen de este rincón del Pirineo un lugar excepcional.

Visita la Val d’Aran, la esencia de los Pirineos.

http://www.visitvaldaran.com/descubre-la-val-daran/

Muy importante: Esta página es completamente altruista, en ella nadie cobra ni  paga nada por insertar sus diversos contenidos.

Si en ella se insertan contenidos de Organismos Oficiales o de Autores, es porque estos pueden ser de interés general para los visitantes de esta página, así como su divulgación también lo puede ser para los Organismos  o, Autores de procedencia.

Si alguien no está interesado en su divulgación, nos lo puede manifestar, y lo mas rápidamente posible procederemos a su borrado. progres.i.natura@gmail.com

Molt important: Aquesta pàgina és completament altruista, en ella ningú cobra ni paga res per inserir els seus diversos continguts.

Si en ella s’insereixen continguts d’Organismes Oficials o d’Autors, és perquè aquests poden ser d’interès general per als visitants d’aquesta pàgina, així com la seva divulgació també ho pot ser per als organismes o, Autors de procedència.

Si algú no està interessat en la seva divulgació, ens ho pot manifestar, i el més ràpidament possible procedirem al seu esborrat. progres.i.natura@gmail.com

Alimentos Naturales.

Forman parte aquellos alimentos que no han sido sometidos a ningún proceso industrial físico o químico y por tanto no suelen ser nocivos:

1).- Frutas frescas acidas: Grosella, mora, Limón, naranja, membrillo, melocotón manzana reineta, fresas, etc.

2).- Frutas frescas dulces: Granada, higo, uva, melón, sandía, albaricoque, cereza, kaki, mandarina, naranja grano de oro, chirimoya, etc.

3).- Frutas secas: uvas pasas, higos secos, ciruelas pasas, dátiles, orejones, etc.

4).- Hojas verdes no arrepolladas crudas: Escarola, espinaca, berro, acelga, col, apio, rábano, zanahoria, acerolo, nabo, etc.

5).- Hortalizas: Guisante, pepino, judía verde, y con cuidado: el tomate, la berenjena y el haba.

6).- Algas secas en polvo: tomar una cucharada sopera por plato en lugar de sal o de salvado.

7).- Plantas medicinales y aromáticas frescas o secas ricas en oligoelementos.

8).- Bulbos: Ajo, puerro, cebolla, crudos si es posible.

9).- Raíces: Apio, Nabo, rábano, zanahoria y remolacha.

10).- Tubérculos: Patatas, chufas, boniatos, batatas, yuca, etc.

11).- Setas comestibles: Champiñones, Frégolis, Robellones, etc.

Alimentos naturales a usar con moderación:

Este segundo listado es menos sano que el anterior, por tanto se han de tomar con prudencia.

2).- Soja y sus derivados.

3).- Almendras, aceitunas, castañas,

4).- La leche cruda fresca de animal

1).- Levadura de cervees controlados.

5).- Los aceites vegetales no refinados.

6).- Los cereales integrales y sus derivados.

7).- Los frutos oleaginosos: avellanas, almendras, cocos, nueces, piñones.

8).- Leguminosas: Garbanzos, Habas, Judías, Lentejas.

Alimentos no recomendados:

Estos productos a pesar de ser naturales no son recomendables pues suelen ser tóxicos para el organismo.

1).- Cacao, café, té y cola.

2).- Guindillas picantes y otros productos naturales utilizados en gastronomía como condimentos.

3).- Hongos y setas no comestibles.

4).- El tabaco y algunas plantas consideradas drogas.

5).- Plantas toxicas aun a pesar de ser utilizadas en pequeñas dosis.

6).- Bebidas fermentadas como el vino y cualquier licor.

Alimentos nocivos para la salud:

1).- Azúcar blanco (carece de sales minerales).

2).- Sal común refinada. Es nociva en alto grado.

3).- La harina blanca. Por su alto contenido en almidones. Diferente es la harina integral por contener la cascarilla del cereal.

4).- Cualquier alimento envasado que contenga conservantes químicos.

Bebidas recomendadas:

La única bebida natural recomendada es el agua pura de manantial considerada potable.

Todas las bebidas deben tomarse siempre fuera de las comidas para evitar con ello que se diluyan los jugos gástricos con lo que se entorpece la digestión.

Combinaciones indigestas y no recomendables:

1.- Café con Leche.
2.- Pan con mantequilla.
3.- El Pan blanco
4.- La mantequilla.

5.-las confituras.

Autor: Elhiot Roures. Experto en  Nutricion y Dietética.

Email: progres.i.natura@gmail.com

Las drogas orientales.

El Pen Shao de Li Ts´Teng, 2500 años antes de Cristo, hace referencia a cerca de 1.100 vegetales repartidos en 68 especies y cita más de 8.000 recetas o formulas.

Los médicos Chinos empezaron a obtener droga 3.000 años antes que los Occidentales, y aunque carecían de elementos técnicos  y científicos que hoy hacen  posible a sus colegas de Occidente  la obtención rápida  y relativamente fácil de fármacos , no por ello dejaban de ser conscientes y rigurosos en sus trabajos en primitiva investigación, y como ha sido el caso también en Occidente, procedieron a recopilar un inventario farmacoterapéutico en base a los éxitos comprobados en el tratamiento de numerosas enfermedades.

Los remedios Chinos procedían  de la Naturaleza, de las plantas y animales, estos últimos fácilmente asequibles a los médicos del pasado, los cuales no disponían de medios  que les permitieran efectuar complicadas extracciones de laboratorio, así los ingredientes de sus prescripciones, no han sido nunca tan refinados  o puros como los usados en Occidente.

Los Herbóterapeutas Chinos usan en cada una de sus mezclas muchos más ingredientes que los médicos Occidentales, prescriben sus drogas en base  a postulados  completamente diferentes, valiéndose  de formulas y reglas tan ajenas a la Medicina Occidental como la teoría China del Universo y en la aceptación total de que: “Todo trastorno en el equilibrio ying-yang es causa de enfermedad”. “Todo se halla en todo”, dice un aforismo Chino, si el Universo esta sometido a la Ley del Equilibrio, el hombre al formar parte integrante del Cosmos, lo mismo que todo ser vivo, deberá sufrir las mismas Leyes, pues está claro que, recibe la Energía Fundamental, bajo sus dos formas manifiestas: del Cosmos una energía-psi-partícula del Yang; de la Tierra una energía telúrica-psi-partícula del Ying.

Como en el caso de los tratamientos de Acupuntura, los remedios Chinos a base de hierbas son específicos  para cada paciente. Los médicos que practican la Acupuntura, como la Herboterapía se sirven del diagnostico de los “pulsos”  para con ello decidir ingredientes que devolverán la estabilidad a la dualidad: Ying-Yang.

A diferencia de las drogas de uso en Occidente, que por lo general  han sido combinadas previamente y se encuentran listas  para su uso; La mayoría de los  compuestos Chinos  han de ser preparados en cada ocasión, algunos llegan a contener  hasta treinta o más ingredientes, mientras que otros solo dos o tres.

El medicamento más natural y más popular en China  es el “Ginseng”  que procede de una planta  de forma semejante a la estructura humana y cuya traducción del chino  significa: “Raíz-Hombre”.

Algunos médicos Chinos, al igual que algunos de sus colegas Europeos creían que la forma de una planta  influía en sus poderes curativos, así  pues, la que fuese semejante  a un corazón demostraría ser un eficaz cardiotonico, de ser la apariencia  reniforme, serian los riñones los beneficiados.

La raíz de Ginseng, por  consiguiente, tenía  que mostrarse eficaz  para la curación de muchos males del hombre.

La raíz de Ginseng ha sido utilizada en China para  curar la anemia, depresiones, asma, resfriados, afecciones oculares, fatiga, ataques de corazón, dolores de cabeza, indigestión, impotencia, nauseas, reumatismo, frigidez, languidez, vértigo, trastornos emocionales, etc.

La lista de enfermedades susceptible a esta maravillosa raíz, es prácticamente interminable y no solo son los Chinos quienes tanto respeto muestran  por la Raíz-Hombre;  Que se vende en farmacias  y establecimientos dietéticos Europeos y Americanos y se cuentan por millones  los Occidentales  que consumen las distintas variedades de manipulaciones de esta raíz.

El Ginseng cultivado en Corea  puede ser comprado en Europa, en el Canadá y en los Estados Unidos  en forma de cápsulas, mezclado con miel  y como licor.

El extracto puro  se suele vender a unos 200 dólares la libra, lo que hace a esta  planta, una de las más caras del Mundo. También la usan los médicos, aunque de forma diferente, lo prescriben  en concentraciones diversas como sedante, relajante, analgésico, mezclado con la raíz de una leguminosa denominada: <Astrágalos>  siendo ingerida  antes de comer para facilitar la digestión. Combinado con miel y canela   estimula la circulación de la sangre.  Hervido con hojas de bambú es un tranquilizante suave.

Los Herbolarios Chinos  no dejan de añadirlo en muchas de sus numerosas preparaciones,  si bien no reivindican  para él todos los milagros  que se le atribuyen.

Dada la popularidad del Ginseng, los clínicos Occidentales han analizado  sus componentes, entre los  que se cuentan entre otros: una resina almidón, taninos, amargantes, y saponinas. Estas sustancias  pertenecientes al grupo de los glucósidos, en la terapia Accidental se indican para el tratamiento  de la presión sanguínea elevada.

La relación entre esta planta  y el insomnio, la tensión, los problemas digestivos y la hiperactividad son bien conocidos. Así, los chinos  concuerdan  extraordinariamente  con los farmacólogos de Occidente  al agregar el Ginseng a muchas de sus recetas, corroborando la realidad de los hechos, sea en la medicina China o en la Occidental. Esto supera a la fantasía de charlatanes y curanderos.

Insertado de los apuntes de: Elhiot Roures.