Món Botànic: El Recol·lector de Plantes medicinals, El Recolector de Plantas medicinales

Món Botànic

El Recol·lector de Plantes medicinals

El Recolector de Plantas medicinales

Un recol·lector de Plantes Medicinals deurà tenir en compte les següents regles

Un recolector de Plantas Medicinales deberá tener en cuenta las siguientes reglas:

Primera.- Abans de recol·lectar una Planta Medicinal, ha d’observa que el lloc reuneixi condicions higièniques.

 

Primera.- Antes de recolectar una Planta Medicinal, ha de observa que el lugar reúna condiciones higiénicas.

Segona.- La recol·lecció de Plantes Medicinals ha de realitzar-se en dies completament buidats i sense vent.

Segunda.- La recolección de Plantas Medicinales ha de realizarse en días completamente despejados y sin viento.

Tercera.- Evita recol·lectar-les, si les plantes estan mullades o ha plogut durant les vint-i-quatre hores anteriors

Tercera.- Evita recolectarlas,  si las plantas están mojadas o ha llovido  durante las veinticuatro horas anteriores.

Quarta.- Efectua la recol·lecció, única i exclusivament, durant les dues hores posteriors a la sortida del Sol en l’horitzó.

Cuarta.- Efectúa la recolección, única y exclusivamente, durante las dos horas posteriores a la salida del Sol en el horizonte.

Cinquena.- Tria sempre els millors exemplars, mai els quals trobis tallats o arrencats pel vent o altres persones no identificades.

Quinta.- Elige siempre los mejores ejemplares,  jamás los que encuentres cortados o arrancados por el viento u otras personas no identificadas.

Sisena.- Abans de recol·lectar una Planta Medicinal o part d’aquesta, assabenta’t si legalment aquesta permès fer-lo, pot ser una especiaprotegida en la zona, per raons d’extinció o altres motius.

Sexta.- Antes de recolectar una Planta Medicinal o parte de esta, entérate si legalmente esta permitido hacerlo, puede ser una especia protegida en la zona, por razones de extinción u otros motivos.

Setena.- Recol·lecta única i exclusivament les plantes que crees necessitar per a ús circumstancial o propi, evitant en tot moment fer-lo plaer o amb fins de lucre.

Séptima.- Recolecta única y exclusivamente las plantas que creas necesitar para uso circunstancial o propio, evitando en todo momento hacerlo placer o con fines de lucro.

Vuitena.- Procura en tot moment que quedi garantida la supervivència de la planta en la zona, sobretot pensa a cada moment que la teva no seràs l’únic que va a anar a aquest lloc amb les mateixes intencions.

Octava.- Procura en todo momento que quede garantizada la supervivencia de la planta en la zona,  sobre todo piensa en cada momento que tu no serás el único  que va a ir a ese lugar con las mismas intenciones.

Novena.- T’has de conscienciar en tot moment que encara que el teu no ho notis, la planta com la teva, és un organisme viu.

Novena.- Te has de concienciar en todo momento de que aunque tu no lo notes, la planta como tu, es un organismo vivo.

Recolecció

Recolección

1.-Tiges i Fulles

1.-Tallos y Hojas

Desena.- Tant els uns com les altres, han de recol·lectar-se quan estiguin tendres, per tant, abans que la planta produeixi flors.

Décima.- Tanto los unos como las otras, han de recolectarse cuando estén tiernos, por lo tanto, antes de que la planta produzca flores.

2.- Parts altes i Flores

2.- Partes altas y Flores

Onzena.- S’han d’efectuar abans que la flor es tanqui.

Undécima.- Se han de efectuar antes de que la flor se cierre.

3.- Fruits i Llavors

3.- Frutos y Semillas

Dotzena.- Tant per a recol·lectar uns com unes altres s’ha de tenir molt en compte que els fruits estiguin madurs.

Duodécima.- Tanto para recolectar unos como otras se ha de tener muy en cuenta que los frutos estén maduros.

4.- Arrels

4.- Raíces

Tretzena.- és aconsellable recol·lectar-les a la fi d’estiu o començaments de tardor, realitzant una neteja amb un raspall de raíces per a alliberar-les de terra, evitant rentar-les a no ser en el moment d’anar a utilitzar-les

Decimotercera.- es aconsejable recolectarlas a finales de verano o comienzos de otoño, cepillandolas para liberarlas de tierra, evitando lavarlas a no ser en el momento de ir a utilizarlas

Envasat i Conservació
Envasado y Conservación

Catorzena.- El millor envàs provisional per a guardar i transportar fins a casa una planta recol·lectada és un sac de cotó o cànem, evitant envasos de plàstic, metall, cristall o fang

Decimocuarta.-  El mejor envase provisional para guardar y transportar hasta casa  una planta recién recolectada es un saco de algodón o cáñamo, evitando envases de plástico, metal, cristal o barro.

Quinzena.- Utilitza un sol envàs per a cada planta que es recol·lecti, separant les arrels de les fulles o flors, o qualsevol altra part de la mateixa.

Decimoquinta.-  Utiliza un solo envase para cada planta que se recolecte, separando las raíces de las hojas o flores, o cualquier otra parte de la misma.

Setzena.- Recol·lecta i conserva única i exclusivament les Plantes  Medicinals que coneguis, pués, cas contrari, la Naturalesa et pot jugar dolentes històries.

Decimosexta.- Recolecta y conserva única y exclusivamente las Plantas Medicinales que conozcas, pués, caso  contrario, la Naturaleza te puede jugar malas pasadas.

Dissetena.- Procura quan manipulis plantes, que tant la teva mans com els utensilis a utilitzar, reuneixin el màxim de condicions higièniques.

Decimoséptima.-  Procura cuando manipules plantas, que tanto tu manos como los utensilios a utilizar, reúnan el máximo de condiciones higiénicas.

Divuitena.- En l’espai transcorregut entre el moment de la recol·lecció i l’arribada a casa, evita exposar la planta a la calor del Sol o al de la calefacció del cotxe, procurant que l’envàs en el qual has guardat la planti aquest el més airejat possible.

Decimoctava.- En el espacio transcurrido entre el momento  de la recolección y la llegada a casa, evita exponer la planta al calor del Sol o al de la calefacción del coche, procurando que el envase en el cual has guardado la plante este lo más aireado posible.

Dinovena.- Encara que sàpigues els efectes d’una Planta Medicinal, procura mantenir-la fora de l’abast dels nens, doncs de vegades el no fer-lo pot resultar summament perillós.

Decimonovena.- Aunque sepas los efectos de una Planta Medicinal, procura mantenerla fuera del alcance de los niños, pues a veces el no hacerlo puede resultar sumamente peligroso.

Vintena.- De savis és utilitzar una sola Planta Medicinal per a cada anomalia, no perquè utilitzis més plantes alhora, el teu problema es va a solucionar millor.

Vigésima.- De sabios es utilizar una sola Planta Medicinal para cada anomalía, no porque utilices más plantas a la vez, tu problema se va a solucionar mejor. 

Vint-i-una.- Una vegada realitzada la recol·lecció, procura guardar els utensilis utilitzats en unes condicions el més higièniques posibles.

Vigesimoprimera.-  Una vez realizada la recolección, procura guardar los utensilios utilizados en unas condiciones lo más higiénicas posibles.

Vint-i-dos.- Les Plantes Medicinalss’han d’assecar a l’ombra en llocs freturosos de calor i humitat.

Vigesimosegunda.- Las Plantas Medicinales se han de secar  a la sombra  en lugares carentes de  calor y humedad.

Vint-i-tres.- Una vegada assecada adequadament la planta, aquesta s’ha de guardar en flascons de cristall color topacio i en llocs freturosos de calor i humitat, intentant que en cap moment i per cap circumstància aquesta aquest exposada al Sol, o en zones d’excessiva llum artificial.

Vigésimotercera.-  Una vez secada adecuadamente la planta, esta se ha de guardar en tarros de cristal color topacio y en lugares carentes de calor y humedad, intentando que en ningún momento y por ninguna circunstancia esta este expuesta al Sol, o en zonas de excesiva luz artificial.

Tot flascó que en el seu interior contingui Plantes Medicinals, ha de dur en el seu exterior la següent etiqueta, adherida de manera que no caigui:

Todo tarro que en su interior contenga Plantas Medicinales, ha de llevar en su exterior la siguiente etiqueta, adherida de forma que no se caiga:

Nom de la Planta / Nombre de la Planta:__________________________________

Lloc de procedència o de recol·lecció / Lugar de procedencia o de recolección:  _________________________________________________________________

Dia i hora de recol·lecció /Día y hora de recolección: ________________________

Temps d’assecat / Tiempo de secado: ____________________________________

Data d’envasat /Fecha de envasado:  ____________________________________

Propietat terapèutica més important /Propiedad terapéutica más importante:_______

_________________________________________________________________

preparació /Modo de preparación:

Dosi i pautes /Dosis y pautas:

Consell important-

Consejo importante.

Si ets neòfit, deixa les barreges per a qui veritablement les entengui.

En l’actualitat hi ha bastants i molt bons laboratoris fito-botànics i, veritables professionals de la Medicina Natural

Si eres neófito, deja las mezclas para quien verdaderamente las entienda.

En la actualidad hay bastantes y muy buenos laboratorios fito-botánicos y, verdaderos profesionales de la Medicina Natural.

Els primers estan preparats para barrejant, crear combinacions idònies i els segons per a aconsellar com barreja de herbolari o comercial has d’utilitzar i com ho has de fer.

Los primeros están preparados para mezclando, crear combinaciones idóneas y los segundos para aconsejar cual mezcla de herbolario o comercial has de utilizar y como lo has de hacer.

Autor:   ElhiotRoures, persona experta en botánica medicinal.

Anuncios

Deixa un comentari. Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s