Món Botànic: El Recol·lector de Plantes medicinals, El Recolector de Plantas medicinales

Món Botànic

El Recol·lector de Plantes medicinals

El Recolector de Plantas medicinales

Un recol·lector de Plantes Medicinals deurà tenir en compte les següents regles

Un recolector de Plantas Medicinales deberá tener en cuenta las siguientes reglas:

Primera.- Abans de recol·lectar una Planta Medicinal, ha d’observa que el lloc reuneixi condicions higièniques.

 

Primera.- Antes de recolectar una Planta Medicinal, ha de observa que el lugar reúna condiciones higiénicas.

Segona.- La recol·lecció de Plantes Medicinals ha de realitzar-se en dies completament buidats i sense vent.

Segunda.- La recolección de Plantas Medicinales ha de realizarse en días completamente despejados y sin viento.

Tercera.- Evita recol·lectar-les, si les plantes estan mullades o ha plogut durant les vint-i-quatre hores anteriors

Tercera.- Evita recolectarlas,  si las plantas están mojadas o ha llovido  durante las veinticuatro horas anteriores.

Quarta.- Efectua la recol·lecció, única i exclusivament, durant les dues hores posteriors a la sortida del Sol en l’horitzó.

Cuarta.- Efectúa la recolección, única y exclusivamente, durante las dos horas posteriores a la salida del Sol en el horizonte.

Cinquena.- Tria sempre els millors exemplars, mai els quals trobis tallats o arrencats pel vent o altres persones no identificades.

Quinta.- Elige siempre los mejores ejemplares,  jamás los que encuentres cortados o arrancados por el viento u otras personas no identificadas.

Sisena.- Abans de recol·lectar una Planta Medicinal o part d’aquesta, assabenta’t si legalment aquesta permès fer-lo, pot ser una especiaprotegida en la zona, per raons d’extinció o altres motius.

Sexta.- Antes de recolectar una Planta Medicinal o parte de esta, entérate si legalmente esta permitido hacerlo, puede ser una especia protegida en la zona, por razones de extinción u otros motivos.

Setena.- Recol·lecta única i exclusivament les plantes que crees necessitar per a ús circumstancial o propi, evitant en tot moment fer-lo plaer o amb fins de lucre.

Séptima.- Recolecta única y exclusivamente las plantas que creas necesitar para uso circunstancial o propio, evitando en todo momento hacerlo placer o con fines de lucro.

Vuitena.- Procura en tot moment que quedi garantida la supervivència de la planta en la zona, sobretot pensa a cada moment que la teva no seràs l’únic que va a anar a aquest lloc amb les mateixes intencions.

Octava.- Procura en todo momento que quede garantizada la supervivencia de la planta en la zona,  sobre todo piensa en cada momento que tu no serás el único  que va a ir a ese lugar con las mismas intenciones.

Novena.- T’has de conscienciar en tot moment que encara que el teu no ho notis, la planta com la teva, és un organisme viu.

Novena.- Te has de concienciar en todo momento de que aunque tu no lo notes, la planta como tu, es un organismo vivo.

Recolecció

Recolección

1.-Tiges i Fulles

1.-Tallos y Hojas

Desena.- Tant els uns com les altres, han de recol·lectar-se quan estiguin tendres, per tant, abans que la planta produeixi flors.

Décima.- Tanto los unos como las otras, han de recolectarse cuando estén tiernos, por lo tanto, antes de que la planta produzca flores.

2.- Parts altes i Flores

2.- Partes altas y Flores

Onzena.- S’han d’efectuar abans que la flor es tanqui.

Undécima.- Se han de efectuar antes de que la flor se cierre.

3.- Fruits i Llavors

3.- Frutos y Semillas

Dotzena.- Tant per a recol·lectar uns com unes altres s’ha de tenir molt en compte que els fruits estiguin madurs.

Duodécima.- Tanto para recolectar unos como otras se ha de tener muy en cuenta que los frutos estén maduros.

4.- Arrels

4.- Raíces

Tretzena.- és aconsellable recol·lectar-les a la fi d’estiu o començaments de tardor, realitzant una neteja amb un raspall de raíces per a alliberar-les de terra, evitant rentar-les a no ser en el moment d’anar a utilitzar-les

Decimotercera.- es aconsejable recolectarlas a finales de verano o comienzos de otoño, cepillandolas para liberarlas de tierra, evitando lavarlas a no ser en el momento de ir a utilizarlas

Envasat i Conservació
Envasado y Conservación

Catorzena.- El millor envàs provisional per a guardar i transportar fins a casa una planta recol·lectada és un sac de cotó o cànem, evitant envasos de plàstic, metall, cristall o fang

Decimocuarta.-  El mejor envase provisional para guardar y transportar hasta casa  una planta recién recolectada es un saco de algodón o cáñamo, evitando envases de plástico, metal, cristal o barro.

Quinzena.- Utilitza un sol envàs per a cada planta que es recol·lecti, separant les arrels de les fulles o flors, o qualsevol altra part de la mateixa.

Decimoquinta.-  Utiliza un solo envase para cada planta que se recolecte, separando las raíces de las hojas o flores, o cualquier otra parte de la misma.

Setzena.- Recol·lecta i conserva única i exclusivament les Plantes  Medicinals que coneguis, pués, cas contrari, la Naturalesa et pot jugar dolentes històries.

Decimosexta.- Recolecta y conserva única y exclusivamente las Plantas Medicinales que conozcas, pués, caso  contrario, la Naturaleza te puede jugar malas pasadas.

Dissetena.- Procura quan manipulis plantes, que tant la teva mans com els utensilis a utilitzar, reuneixin el màxim de condicions higièniques.

Decimoséptima.-  Procura cuando manipules plantas, que tanto tu manos como los utensilios a utilizar, reúnan el máximo de condiciones higiénicas.

Divuitena.- En l’espai transcorregut entre el moment de la recol·lecció i l’arribada a casa, evita exposar la planta a la calor del Sol o al de la calefacció del cotxe, procurant que l’envàs en el qual has guardat la planti aquest el més airejat possible.

Decimoctava.- En el espacio transcurrido entre el momento  de la recolección y la llegada a casa, evita exponer la planta al calor del Sol o al de la calefacción del coche, procurando que el envase en el cual has guardado la plante este lo más aireado posible.

Dinovena.- Encara que sàpigues els efectes d’una Planta Medicinal, procura mantenir-la fora de l’abast dels nens, doncs de vegades el no fer-lo pot resultar summament perillós.

Decimonovena.- Aunque sepas los efectos de una Planta Medicinal, procura mantenerla fuera del alcance de los niños, pues a veces el no hacerlo puede resultar sumamente peligroso.

Vintena.- De savis és utilitzar una sola Planta Medicinal per a cada anomalia, no perquè utilitzis més plantes alhora, el teu problema es va a solucionar millor.

Vigésima.- De sabios es utilizar una sola Planta Medicinal para cada anomalía, no porque utilices más plantas a la vez, tu problema se va a solucionar mejor. 

Vint-i-una.- Una vegada realitzada la recol·lecció, procura guardar els utensilis utilitzats en unes condicions el més higièniques posibles.

Vigesimoprimera.-  Una vez realizada la recolección, procura guardar los utensilios utilizados en unas condiciones lo más higiénicas posibles.

Vint-i-dos.- Les Plantes Medicinalss’han d’assecar a l’ombra en llocs freturosos de calor i humitat.

Vigesimosegunda.- Las Plantas Medicinales se han de secar  a la sombra  en lugares carentes de  calor y humedad.

Vint-i-tres.- Una vegada assecada adequadament la planta, aquesta s’ha de guardar en flascons de cristall color topacio i en llocs freturosos de calor i humitat, intentant que en cap moment i per cap circumstància aquesta aquest exposada al Sol, o en zones d’excessiva llum artificial.

Vigésimotercera.-  Una vez secada adecuadamente la planta, esta se ha de guardar en tarros de cristal color topacio y en lugares carentes de calor y humedad, intentando que en ningún momento y por ninguna circunstancia esta este expuesta al Sol, o en zonas de excesiva luz artificial.

Tot flascó que en el seu interior contingui Plantes Medicinals, ha de dur en el seu exterior la següent etiqueta, adherida de manera que no caigui:

Todo tarro que en su interior contenga Plantas Medicinales, ha de llevar en su exterior la siguiente etiqueta, adherida de forma que no se caiga:

Nom de la Planta / Nombre de la Planta:__________________________________

Lloc de procedència o de recol·lecció / Lugar de procedencia o de recolección:  _________________________________________________________________

Dia i hora de recol·lecció /Día y hora de recolección: ________________________

Temps d’assecat / Tiempo de secado: ____________________________________

Data d’envasat /Fecha de envasado:  ____________________________________

Propietat terapèutica més important /Propiedad terapéutica más importante:_______

_________________________________________________________________

preparació /Modo de preparación:

Dosi i pautes /Dosis y pautas:

Consell important-

Consejo importante.

Si ets neòfit, deixa les barreges per a qui veritablement les entengui.

En l’actualitat hi ha bastants i molt bons laboratoris fito-botànics i, veritables professionals de la Medicina Natural

Si eres neófito, deja las mezclas para quien verdaderamente las entienda.

En la actualidad hay bastantes y muy buenos laboratorios fito-botánicos y, verdaderos profesionales de la Medicina Natural.

Els primers estan preparats para barrejant, crear combinacions idònies i els segons per a aconsellar com barreja de herbolari o comercial has d’utilitzar i com ho has de fer.

Los primeros están preparados para mezclando, crear combinaciones idóneas y los segundos para aconsejar cual mezcla de herbolario o comercial has de utilizar y como lo has de hacer.

Autor:   ElhiotRoures, persona experta en botánica medicinal.

Anuncios

Ahir vaig somiar amb tù ©, Anoche soñé contigo ©.

Ahir vaig somiar amb tù ©

Ahir vaig somiar amb tù, que bonica la nit va ser

al somiar amb la teva presència, de tù en vaig enamorar.

Al despertar del meu somni, la teva presència vaig ennyorar,

doncs de la ment no he esborrat 

els somnis que tù i jo tinguérem de comportar.

Vaig somiar que estàvem junts en un lloc que no sé.

Vaig somiar que m’estimaves i que a veure’m tornaries.

Recordo encara aquells petons que em feren estremir

al pensar que cada nit, tornar a ser podries

aquest Ser que als meus somnis tornaria.

I així tenir’te als meus braços gaudint aquest plaer

que a tot home li dóna que l’estimi una dona.

Per aixó anit vaig somiar i avui jo tornaré a fer.           

 Autor: elhiot Roures 

Anoche soñé contigo ©

Anoche soñé contigo, qué bella noche pasé

al soñar con tu presencia, pues de tí me enamoré.

Al despertar de mi sueño  tu presencia yo añoré,

pues no he borrado de mi mente

los sueños que tú y yo anoche tuvimos que padecer.

Soñé que estábamos juntos en un lugar que no sé.

Soñé que tú  me querías y que me volverías a ver.

Aún recuerdo esos besos, que me hacen estremecer

al pensar que cada noche tú podrías volver a ser,

ese  Ser que en mis sueños se va a volver a meter.

Y así tenerte en mis brazos gozando  de ese placer

que a cualquier hombre le da, que te quiera una mujer.

Por eso anoche soñé, y hoy lo volveré a hacer.

Autor: Elhiot Roures

Jugo de pomelo

¿Sabías que el Jugo de pomelo no lo han de tomar personas que toman tratamientos para la hipertensión arterial, pues su uso puede general situaciones de peligro?

¿Sabias que también puede interactuar con medicaciones o tratamientos anticolesterol en sangre?

¿Sabias que no debe ingerirse cuando se toman antidepresivos?

¿Sabias que suele interferir  o anular  la actividad de algunos anticonceptivos orales a base de hormonas?

¿Y que tampoco ha de tomarse con antialérgicos no sedativos?

Lo inserto: Elhiot Roures

Electromagnetisme, Electromagnetismo.

·         Magnetisme de líquids ( Curiós i positiu?).

·         Magnetización de líquidos ( Curioso y ¿ positivo?)

Tècnica.- Omple un got de cristall amb aigua mineral sense gas diposita aquest (got) sobre una superfície horitzontal ( taula ), sientate  en una cadira de la forma més còmoda possible, tot seguit envolta el got amb els palmells de les teves mans de manera que es toqui els rovells dels dits d’ambdues mans, seguidament fixa la teva vista en la superfície del got ( aigua). Intenta deixar la teva ment en blanc sense separar la teva vista de la superfície de l’aigua, durant cinc minuts, procurant no separar les teves mans de la part exterior de la superfície del got.

Técnica.- Llena un vaso de cristal con agua mineral sin gas deposita este (vaso) sobre una superficie horizontal ( mesa ), siéntate en una silla de la forma más cómoda posible, acto seguido rodea el vaso con las palmas de tus manos de forma que se toque las yemas de los dedos de ambas manos, seguidamente fija tu vista en la superficie del vaso ( agua). Intenta dejar tu mente en blanco sin separar tu vista de la superficie del agua, durante cinco minutos, procurando no separar tus manos de la parte exterior de la superficie del vaso.

Transcorregut aquest temps podem aplicar aquesta dita de: “ l’aigua fa miracles”. Tindrem aigua  magnetizada.

Transcurrido dicho tiempo podemos aplicar  ese dicho de: “ el agua hace milagros”.Tendremos agua magnetizada.

Propietats que se’ls solen atribuir a aquest tipus d’aigües: Relaxant del sistema nerviós, armonizador orgànic natural, etc.

Propiedades que se les suelen atribuir a este tipo de aguas: Relajante del sistema nervioso, armonizador orgánico natural, etc.

Ús: Es poden prendre fins a litre i mitjà diari,.

Uso: Se pueden tomar hasta litro y medio diario,.

Durada: Aquesta Teràpia es pot repetir durant mesos, anys i fins i tot tota la vida, doncs com Tècnica psicoterapeuticapot o no produir efectes, però el que si que aquesta clar és que és un mitjà per a beure més aigua i, per aquí si que funciona.

Tècnica psicoterapeutica pot o no produir efectes, però el que si que aquesta clar és que és un mitjà per a beure més aigua i, per aquí si que funciona.

Tècnica psicoterapeutica pot o no produir efectes, però el que si que aquesta clar és que és un mitjà per a beure més aigua i, per aquí si que funciona.

Duración:  Esta Terapia se puede repetir durante meses, años e incluso toda la vida, pues como Técnica Psicoterapéutica puede o no producir efectos, pero lo que si que esta claro es que es un medio para beber más agua y, por ahí si que funciona.

GÉMINIS.

PLANETA: MERCURIO

HORÓSCOPO:             Del 22 de Mayo del 2018 al 21 de Junio del 2019

Dicho periodo de tiempo puede resultar sumamente interesante para lo Géminis,  pues a estos les puede permitir, si ese  es su deseo,  desarrollar su gran capacidad intelectual. Si alguno de ellos es comerciante o tiene algún tipo de negocio, el mencionado periodo les puede resultar muy beneficioso si utilizan su cabeza e intentan ser más prácticos y  un poquito menos fantasiosos.

AFECTO.-  A los Géminis no les suele gustar atarse, suelen buscar la comodidad, aunque les encanta rodearse de personas tranquilas y equilibradas. Por eso, si reflexionan y lo saben entender, durante dicho periodo de tiempo deben evitar sus clásicas situaciones de   irritabilidad y angustia, cuando se encuentren con personas que no le sean de su agrado.

ECONOMIA.- Debes dedicar durante dicho periodo de tiempo bastantes momentos a reflexionar,  dependiendo estas reflexiones del grado de interés que te tomes. Tu economía  si te lo propones, puede funcionar de lo contrario puede estancarse y hasta posiblemente algunos lo paseéis mal.

CONSEJO.-  Aunque en tus relaciones personales y económicas a veces sueles ser generoso y avaro a la vez, durante este periodo de tiempo  ten mucho cuidado, puedes resultar “león cazado”.

GÉMINIS POR DENTRO

Durante dicho periodo Géminis posiblemente se relacionara con otros signos zodiacales, de la siguiente manera:

ARIES.- Muy bien, pues a Aries le suele considerar muy afectivo y además ambos suelen coincidir en muchos aspectos.

TAURO.- Se llevaran bien, pues  los Tauro con los Géminis, suelen  ser muy sensibles.

CANCER.- Se llevará muy bien con los Géminis, pues lo Cáncer suelen ser  muy curiosos y además les gustan los cambios.

VIRGO.-  Ha de tener mucho cuidado y tacto  con los Virgo,  pues ambos no suelen llevarse muy bien.

LIBRA.-  se sentirá físicamente atraído  y podrán pactar con lealtad, actividades e intereses comunes.

LEO.-  buenas relaciones en el aspecto social y sentimental.

ESCORPIÓN.– Bien en el aspecto laboral pero muy mal en la parte afectiva, pues Géminis suele ser propenso  a ser un gran criticón de los Escorpión.

SAGITARIO.-  Muy buenas relaciones en lo profesional, en los demás aspectos es muy difícil que entre un Géminis y un Sagitario  haya buenas y profundas relaciones de amistad.

CAPRICORMIO.– Contacto muy difícil, pues suelen ser completamente opuestos.

ACUARIO.–  muy buenas relaciones en el campo sentimental y a nivel de amistad.

PISCIS.-  Muy buenas relaciones,  tanto afectivas como de amistad.

GÉMINIS con GÉMINIS.- Muy mal, por lo general no se suelen tragar y suelen ser  normales  las criticas mutuas.

INFLUENCIA PLANETARIA EN GÉMINIS

La influencia que los Planetas pueden ejercer sobre Géminis en dicho periodo de tiempo podría ser:

SOL.

Positivo:  Le ayudara a sacarle provecho  a las posibles circunstancias que surjan.

Negativo: Posiblemente podrá gozar con el exhibicionismo y será variable e inseguro.

LUNA.

Positivo:  Será ágil en ideas, pués gozará de una gran imaginación.

Negativo: Indecisión, problemas, torpeza física y psíquica.

MERCURIO.

Positivo: Gran facilidad de acción posiblemente ocurrirán cambios muy importantes.

Negativo: Vaguedad mental.

VENUS.

Positivo: Vitalidad, optimismo,  facilidad a la hora de realizar actividades.

Negativo: Posibilidad  de desorientación y sadismo hacia los demás.

MARTE.

Positivo: Ingenioso, facilidad para desarrollar ideas, planes y proyectos.

Negativo:  Impaciencia, precipitación y criticas.

JÚPITER.

Positivo:  Periodo propicio para desarrollar actividades relacionadas con el arte.

Negativo:  Mal estar e inseguridad.

SATURNO.

Positivo:  Reflexión y Orden Mental.

Negativo:  Dificultades profesionales.

URANO.

Positivo: Originalidad y nuevas ideas.

Negativo:  Exigente, extravagante e impetuoso.

NEPTUNO.

Positivo:  Satisfacciones en las actividades relacionadas con el Arte y la Ciencia.

Negativo:  Confusión e inestabilidad mental.

Autor: Elhiot Roures, persona  experta en estos temas.

Apunts de Numerogìa .    Apuntes de Numerología 

Tabla de valores numéricos de las letras

Taula de valors numèrics de les lletres

               1 A J S  
 2 B K T CH
3 C L U  
4 D M V  
5 E N W Ñ
6 F O X LL
7 G P Y  
8 H Q Z  
9 I R    

Tema 1: Com aconseguir el nombre de naixement, nombre familiar, nombre de la vida i el nombre de la sort.

Tema 1: Como conseguir el número de nacimiento, número familiar, número de la vida y el número de la suerte.

Nombre de naixençaAquest nombre s’aconsegueix sumant-li dìa, el mes, i l’any de naixença. Posteriorment s’han de sumar tots els nombres fins que al final solament quedi un sol digit.

Exemple: Data naixement d’Antonio López Pérez ( fictici): 

  1. 10. 1943

2     1    17

2     1      8

Número de Nacimiento

Este número  se consigue sumándole día, el mes,  y el año de nacimiento. Posteriormente  se han de sumar todos los números  hasta que al final solo quede un solo digito.

Ejemplo: Fecha nacimiento de Antonio López Pérez ( ficticio):

  1. 10. 1943

2     1    17

2     1      8

Nombre de naixença:     2+1+8 : 11. 1+1 : ( 2 )Número de nacimiento:   2+1+8 : 11. 1+1 : ( 2 )      

Nombre familiar

 Aquest nombre s’aconsegueix transformant totes les lletres del nom i cognoms d’una persona al seu valor corresponent amb la taula de valors numèrics i, com en el cas anterior se suma el nombre obtingut transformant-lo a un sol dígit.

Exemple: Antonio López Pérez

1526596 36758 75958
34       29       34
7       11         7
7         2         7
Per tant el nombre familiar és: 7+2+7 : 16 . 1+6 : ( 7)

Número familiar 

Este número se consigue transformando todas las letras del nombre y apellidos de una persona a su valor correspondiente con la tabla de valores numéricos y, como en el caso anterior se suma el número obtenido transformándolo a un solo dígito.

Ejemplo:          Antonio López Pérez

1526596   36758  75958

34           29         34

7            11          7

7             2           7

 

Por lo tanto el número familiar es:   7+2+7 : 16.  1+6 : ( 7)

Nombre de la Vida

 Aquest nombre s’aconsegueix sumant el nombre de naixença i el nombre familiar.Exemple:

Nombre de naixença 2 Nombre familiar 7.  Nombre de la vida serà: 2+7 : (9)

Número de la Vida

Este número se consigue  sumando el número de nacimiento y el número familiar.

Ejemplo:

Número de nacimiento  2   Número familiar 7. Número de la vida será:   2+ 7:  (9)

Nombre de la Sort

Aquest nombre s’aconsegueix sumant el nombre de la vida, el nombre de l’any que es desitja saber, la setmana de l’any i el dia de la setmana. Tots ells es transformen a un sol dígit i aquest serà el nombre de la sort.

Exemple:

Nombre de la vida=                                                 7
Any 2003=                                                                   5
Setmana de l’any nº 15=                                         6
Dissabte: 112146 1+1+1+2+4+6 15 5+1 =            6

7+5+6+6= 24 2+4= 6      El nombre de la Sort  será el =  ( 6 )

Número de la Suerte  

Este número se consigue sumando el número de la vida, el número del año que se desea saber, la semana del año y el día de la semana. Todos ellos se transforman a un solo dígito y ese será el número de la suerte.

Ejemplo:Número de la vida =                                                       7

Año 2003 =                                                                                          5                 

Semana del año nº 15=                                                                        6

Sábado = 112146      1+1+1+2+4+6   15    5+1 =                               6

 

7+5+6+6= 24  2+4= 6  El número de la Suerte sera el   ( 6 ) 

 Autor:  Elhiot Roures (profesor Saile Selbor), Alquimista Mental Agnostico.

Continuara> ………….

Los días de la semana

Los días de la semana

“Ahora nos toca restaurar la auténtica Astrología Antigua, y por ello es necesario y de imprescindible urgencia, volver nuevamente al legítimo Calendario Arcaico.” Samael Aun Weor

Hoy es domingo, día real lunes, regido por el planeta Luna

La influencia planetaria de Luna favorece para actividades relacionadas con: Imaginación, automatismos subconscientes, reproducción de las especies, viajes, artes manuales, artes prácticas, negocios relacionados con productos líquidos, etc.

Pintura: Selene. y Empidión. Filippo Lauri (1650).

Los grandes sabios del pasado, tenían un profundo conocimiento de la naturaleza interna de cada ser humano y de las influencias que recibimos de los planetas vecinos. Así es como descubrieron la influencia de las unidades cósmicas más cercanas a la Tierra y vieron que es cíclica de acuerdo con la ley del siete que todo lo organiza o perfecciona.

Así nació la semana, gobernada por siete unidades cósmicas, que tienen influencia decisiva en aspectos de la vida cotidiana de cada ser humano.

Lamentablemente con el paso del tiempo, los días fueron modificados y ese conocimiento se perdió.

Toca ahora, restaurar ese viejo orden de los días. De esa forma podríamos organizar en lo posible algunas de nuestras actividades y al vernos favorecidos con la influencia planetaria correspondiente, podríamos tener más probabilidades de tener éxito en nuestras empresas.

Lunes

Luna

Imaginación, automatismos subconscientes, reproducción de las especies, viajes, artes manuales, artes prácticas, negocios relacionados con productos líquidos, etc.

Miércoles

Mercurio

Razón y racionalismo, pleitos judiciales, asuntos civiles, abogacía, ciencia, todo lo que tenga que ver con el intelecto, ciencia médica, curaciones

Viernes

Venus

Imaginación creadora artística, dramas, comedias y tragedias, arte escénico. Asuntos amorosos, problemas conyugales, cuestiones de novios, lo que tenga que ver con el hogar y con los hijos, etc.

Domingo

Sol

Salud, vida, fertilidad, altos dignatarios del gobierno, jefes de empresa, reyes y señores de mando, etc.

Martes

Marte

Voluntad, mando, ejércitos, guerras, cirugía, fuerzas y fuerzas, casos que impliquen luchas, etc.

Jueves

Júpter

Riquezas, pobreza, asuntos económicos favorables o desfavorables, leyes, derechos de gentes, altos dignatarios religiosos, jueces, asuntos que tengan que ver con las leyes, etc.

Sábado

Saturno

El medio ambiente en que vivimos, vida práctica, Karma en acción, la espada de la justicia que nos alcanza desde el cielo, asuntos de bienes, raíces, tierras, casas, propiedades, cárceles, muertes, etc.

“El Lunes está gobernado por la Luna; El Martes por Marte; el Miércoles por Mercurio; el Jueves por Júpiter; el Viernes por Venus; el Sábado por Saturno; el Domingo por el Sol. Orden verdadero de los días de la semana desde el punto de vista Cósmico y Mágico: Después del Sábado que es el séptimo día, sigue Lunes. LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES, DOMINGO, MARTES, JUEVES Y SÁBADO. Este es el auténtico y legítimo orden Cósmico. “. Samael Aun Weor.

Curso de Astrología Hermética ¡gratis!

Podría interesarte: Estudio numerológico

También podría interesarte: Calendario gnóstico (con los días reales)

Procedencia de esta información: Gnosis Instituto Cultural Quetzalcóatl

https://www.samaelgnosis.net/astrologia/dias.php

Muy importante: Esta página es completamente altruista, en ella nadie cobra ni  paga nada por insertar sus diversos contenidos.

Si en ella se insertan contenidos de Organismos Oficiales o de Autores, es porque estos pueden ser de interés general para los visitantes de esta página, así como su divulgación también lo puede ser para los Organismos  o, Autores de procedencia un buen medio social de promoción.

Si alguien no está interesado en su divulgación, nos lo puede manifestar, y lo más rápidamente posible procederemos a su borrado. Progrea.i.natura@gmail.com

Autor de esta página web: Elhiot Rures