02.- Pàgina en procés d’estructuració. Página en proceso de estructuración. Page under structuring.


  • Per haver desaparegut els continguts d’aquesta pàgina web, demano disculpes al re-inserir treballs anteriors o, crear-los nous. Les noves insercions podran ser inserides: En Català, Espanyol o, Ingles.

Autor d’aquesta pàgina: Elias Robles.

 

  • Por haber  desaparecido los contenidos de esta página web, pido disculpas al re-insertar trabajos anteriores o,  crearlos nuevos. Las nuevas  inserciones podran ser insertadas: En Català, Español o, Ingles.

Autor de esta página: Elias Robles.

  • For having disappeared the contents of this web page, I apologize when re-inserting previous works or, creating them new. The new insertions may be inserted: In Catalan, Spanish or English.

Author of this page: Elias Robles.