El Recol·lector de Plantes medicinals, El Recolector de Plantas medicinales

PICT0163

El Recol·lector de Plantes medicinals

El Recolector de Plantas medicinales

Un recol·lector de Plantes Medicinals deurà tenir en compte les següents regles

Un recolector de Plantas Medicinales deberá tener en cuenta las siguientes reglas:

Primera.- Abans de recol·lectar una Planta Medicinal, ha d’observa que el lloc reuneixi condicions higièniques.

Primera.- Antes de recolectar una Planta Medicinal, ha de observa que el lugar reúna condiciones higiénicas.

Segona.- La recol·lecció de Plantes Medicinals ha de realitzar-se en dies completament buidats i sense vent.

Segunda.- La recolección de Plantas Medicinales ha de realizarse en días completamente despejados y sin viento.

Tercera.- Evita recol·lectar-les, si les plantes estan mullades o ha plogut durant les vint-i-quatre hores anteriors

Tercera.- Evita recolectarlas,  si las plantas están mojadas o ha llovido  durante las veinticuatro horas anteriores.

Quarta.- Efectua la recol·lecció, única i exclusivament, durant les dues hores posteriors a la sortida del Sol en l’horitzó.

Cuarta.- Efectúa la recolección, única y exclusivamente, durante las dos horas posteriores a la salida del Sol en el horizonte.

Cinquena.- Tria sempre els millors exemplars, mai els quals trobis tallats o arrencats pel vent o altres persones no identificades.

Quinta.- Elige siempre los mejores ejemplares,  jamás los que encuentres cortados o arrancados por el viento u otras personas no identificadas.

Sisena.- Abans de recol·lectar una Planta Medicinal o part d’aquesta, assabenta’t si legalment aquesta permès fer-lo, pot ser una especia protegida en la zona, per raons d’extinció o altres motius.

Sexta.- Antes de recolectar una Planta Medicinal o parte de esta, entérate si legalmente esta permitido hacerlo, puede ser una especia protegida en la zona, por razones de extinción u otros motivos.

Setena.- Recol·lecta única i exclusivament les plantes que crees necessitar per a ús circumstancial o propi, evitant en tot moment fer-lo plaer o amb fins de lucre.

Séptima.- Recolecta única y exclusivamente las plantas que creas necesitar para uso circunstancial o propio, evitando en todo momento hacerlo placer o con fines de lucro.

Vuitena.- Procura en tot moment que quedi garantida la supervivència de la planta en la zona, sobretot pensa a cada moment que la teva no seràs l’únic que va a anar a aquest lloc amb les mateixes intencions.

Octava.- Procura en todo momento que quede garantizada la supervivencia de la planta en la zona,  sobre todo piensa en cada momento que tu no serás el único  que va a ir a ese lugar con las mismas intenciones.

Novena.- T’has de conscienciar en tot moment que encara que el teu no ho notis, la planta com la teva, és un organisme viu.

Novena.- Te has de concienciar en todo momento de que aunque tu no lo notes, la planta como tu, es un organismo vivo.

Recolecció

Recolección

1.-Tiges i Fulles

1.-Tallos y Hojas

Desena.- Tant els uns com les altres, han de recol·lectar-se quan estiguin tendres, per tant, abans que la planta produeixi flors.

Décima.- Tanto los unos como las otras, han de recolectarse cuando estén tiernos, por lo tanto, antes de que la planta produzca flores.

2.- Parts altes i Flores

2.- Partes altas y Flores

Onzena.- S’han d’efectuar abans que la flor es tanqui.

Undécima.- Se han de efectuar antes de que la flor se cierre.

3.- Fruits i Llavors

3.- Frutos y Semillas

Dotzena.- Tant per a recol·lectar uns com unes altres s’ha de tenir molt en compte que els fruits estiguin madurs.

Duodécima.- Tanto para recolectar unos como otras se ha de tener muy en cuenta que los frutos estén maduros.

4.- Arrels

4.- Raíces

Tretzena.- és aconsellable recol·lectar-les a la fi d’estiu o començaments de tardor, realitzant una neteja amb un raspall de *raices per a alliberar-les de terra, evitant rentar-les a no ser en el moment d’anar a utilitzar-les

Decimotercera.- es aconsejable recolectarlas a finales de verano o comienzos de otoño, cepillandolas para liberarlas de tierra, evitando lavarlas a no ser en el momento de ir a utilizarlas

Envasat i Conservació

Envasado y Conservación

Catorzena.- El millor envàs provisional per a guardar i transportar fins a casa una planta recol·lectada és un sac de cotó o cànem, evitant envasos de plàstic, metall, cristall o fang

Decimocuarta.-  El mejor envase provisional para guardar y transportar hasta casa  una planta recién recolectada es un saco de algodón o cáñamo, evitando envases de plástico, metal, cristal o barro.

Quinzena.- Utilitza un sol envàs per a cada planta que es recol·lecti, separant les arrels de les fulles o flors, o qualsevol altra part de la mateixa.

Decimoquinta.-  Utiliza un solo envase para cada planta que se recolecte, separando las raíces de las hojas o flores, o cualquier otra parte de la misma.

Setzena.- Recol·lecta i conserva única i exclusivament les Plantes *Medicinales que coneguis, *pués, cas contrari, la Naturalesa et pot jugar dolentes històries.

Decimosexta.- Recolecta y conserva única y exclusivamente las Plantas Medicinales que conozcas, pués, caso  contrario, la Naturaleza te puede jugar malas pasadas.

Dissetena.- Procura quan manipulis plantes, que tant la teva mans com els utensilis a utilitzar, reuneixin el màxim de condicions higièniques.

Decimoséptima.-  Procura cuando manipules plantas, que tanto tu manos como los utensilios a utilizar, reúnan el máximo de condiciones higiénicas.

Divuitena.- En l’espai transcorregut entre el moment de la recol·lecció i l’arribada a casa, evita exposar la planta a la calor del Sol o al de la calefacció del cotxe, procurant que l’envàs en el qual has guardat la planti aquest el més airejat possible.

Decimoctava.- En el espacio transcurrido entre el momento  de la recolección y la llegada a casa, evita exponer la planta al calor del Sol o al de la calefacción del coche, procurando que el envase en el cual has guardado la plante este lo más aireado posible.

Dinovena.- Encara que sàpigues els efectes d’una Planta Medicinal, procura mantenir-la fora de l’abast dels nens, doncs de vegades el no fer-lo pot resultar summament perillós.

Decimonovena.- Aunque sepas los efectos de una Planta Medicinal, procura mantenerla fuera del alcance de los niños, pues a veces el no hacerlo puede resultar sumamente peligroso.

Vintena.- De savis és utilitzar una sola Planta *Medicinal per a cada anomalia, no perquè utilitzis més plantes alhora, el teu problema es va a solucionar millor.

Vigésima.- De sabios es utilizar una sola Planta Medicinal para cada anomalía, no porque utilices más plantas a la vez, tu problema se va a solucionar mejor.

Vint-i-una.- Una vegada realitzada la recol·lecció, procura guardar els utensilis utilitzats en unes condicions el més higièniques posibles.

Vigesimoprimera.-  Una vez realizada la recolección, procura guardar los utensilios utilizados en unas condiciones lo más higiénicas posibles.

Vint-i-dos.- Les Plantes Medicinals s’han d’assecar a l’ombra en llocs freturosos de calor i humitat.

Vigesimosegunda.- Las Plantas Medicinales se han de secar  a la sombra  en lugares carentes de  calor y humedad.

Vint-i-tres.- Una vegada assecada adequadament la planta, aquesta s’ha de guardar en flascons de cristall color topacio i en llocs freturosos de calor i humitat, intentant que en cap moment i per cap circumstància aquesta aquest exposada al Sol, o en zones d’excessiva llum artificial.

Vigésimotercera.-  Una vez secada adecuadamente la planta, esta se ha de guardar en tarros de cristal color topacio y en lugares carentes de calor y humedad, intentando que en ningún momento y por ninguna circunstancia esta este expuesta al Sol, o en zonas de excesiva luz artificial.

Tot flascó que en el seu interior contingui Plantes *Medicinales, ha de dur en el seu exterior la següent etiqueta, adherida de manera que no caigui:

Todo tarro que en su interior contenga Plantas Medicinales, ha de llevar en su exterior la siguiente etiqueta, adherida de forma que no se caiga:

Nom de la Planta / Nombre de la Planta:

Lloc de procedència o de recol·lecció / Lugar de procedencia o de recolección:  Dia i hora de recol·lecció /Día y hora de recolección:

Temps d’assecat / Tiempo de secado:Data d’envasat /Fecha de envasado:

Propietat terapèutica més important

Propiedad terapéutica más importante:

Preparació /Modo de preparación:

Dosi i pautes /Dosis y pautas:

Consell important.

Consejo importante.

Si ets neòfit, deixa les barreges per a qui veritablement les entengui.

En l’actualitat hi ha bastants i molt bons laboratoris *fito-botànics i, veritables professionals de la Medicina Natural

Si eres neófito, deja las mezclas para quien verdaderamente las entienda.

En la actualidad hay bastantes y muy buenos laboratorios fito-botánicos y, verdaderos profesionales de la Medicina Natural.

Els primers estan preparats para barrejant, crear combinacions idònies i els segons per a aconsellar com barreja de herbolari o comercial has d’utilitzar i com ho has de fer.

Autor: Elías Robles Ferrero, expert amb botànica medicinal i herbologìa xinesa

Los primeros están preparados para mezclando, crear combinaciones idóneas y los segundos para aconsejar cual mezcla de herbolario o comercial has de utilizar y como lo has de hacer.

Autor: Elias Robles Ferrero, experto en botánica medicinal y herbología china.

Esa gota de agua

Era una bella mañana de  aquel  otoño de abril,

cuando yo al pie de un árbol estaba pensando en ti.

La luz del Sol, clara y limpia,

el aroma de las flores y ese fondo verde y gris,

me hacían pensar que tu, bien podrías estar aquí.

En un instante cerré mis ojos para pensar más yo  en ti.

Noto ese aroma de rosas que tu  usas para mí.

Presiento tu dulce calor de cuando te acercas a mí.

Sueños hermosos son esos que me aproximan a ti.

Miedo, deseos y rabia, llego yo a presentir,

al pensar que un sueño, es sueño, y que tú no estás aquí.

De repente abro mis ojos, al  yo en mis labios sentir,

algo húmedo y curioso, y tú no estabas ahí.

Era una gota de agua,

que una hoja de ese árbol, me regalo para mí.

Autor de esta poesía: Elhiot Roures , extraída de mi libro registrado: “Mis Vibraciones Mentales”.

El lugar podría ser una mañana de otoño en Europa (octubre)  o, una mañana de primavera  de abril (en otro lugar del planeta).

Se la dedico a esas personas que en la lejanía, en la soledad y/o en la distancia añoran a sus seres amados.

A veces los seres humanos necesitamos soñar para con ello poder  notar esas sensaciones de libertad que nos permitan  evadirnos de los problemas vividos en la vida real, lo cual si lo consigues te hace,  aunque no sea más que por unos instantes, sentirte inmerso dentro de esos cientos de miles de posibilidades que tu mente te ofrece al permitirte  vivirlas dentro de tu propio mundo interior.

Carta a todos Diputados sin excepción, del Parlamento Español. 14.12.2016.

PIC_1200

14.12.2016) Señores miembros del nuevo gobierno español y Señores Diputados del Parlamento Español. ¿2016-2020?:

Estoy seguro de que después de tantas votaciones, mentiras y algunas verdades,  todos ustedes estarán tan cansados, que lo que prometieron en campaña, no podrán cumplirlo al pie de la letra, ya que se les olvido quedarse con una copia  o de grabar su programa electoral y,….  pasará lo que siempre suele ocurrir, que cuatro años después (2.020),¿si son ustedes capaces de llegar?, ¿los que han ganado o, manden?, no llevaran a la práctica la inmensa mayoría de cosas,  de lo que en campaña habían prometido.

Mi propuesta a todos  ustedes, ¿me refiero a los que gobiernan y los opositores ¿que no han tenido tanta suerte?, es la siguiente:

1.- Implicarse al cien por cien para conseguir que en ¿España?, cada habitante, sea, niño, adulto o anciano, nunca pase hambre, y tenga los medios mínimos necesarios asegurados para tener una existencia digna y útil para él, su familia y el resto de la sociedad, en la que además de los gobernantes y los políticos,  ellos también son parte importante.

2.- Que todos los habitantes de ¿España? tengan las mismas oportunidades, derechos y obligaciones que están escritos, como mínimo,  en la actual Constitución Española y los derechos establecidos y aprobados al respecto por la Unión Europea y las Naciones Unidas:

A). Derecho a la enseñanza. (Cuba es el único País del Mundo en el cual no hay  analfabetismo). ¿ No sienten ustedes vergüenza?
B) .Derecho a la igualdad de oportunidades.
C). Derecho a un puesto de trabajo digno y con economía suficiente, como mínimo de subsistencia.
D) .Derecho a una vivienda digna, incluso a pesar de ser humilde. si de ser humilde, ¿verdad que me han entendido?
E). Derecho a que físicamente, moralmente y económicamente se le ayude cuando las circunstancias tanto familiares como sociales lo requieran.
F). La obligación de ser honestos cuando formen parte de cualquier Estamento del Estado, por muy humilde que este sea, entre ustedes mismos y, además, a ser  totalmente transparentes ¿ante la sociedad que ustedes representan?

G). A que cada uno de  ustedes durante un mes, vivan con un salario mínimo ínter-profesional,  que durante ese mismo mes  duerman ustedes a la intemperie, como otro indigente más, a que durante se mismo mes cada día vayan ustedes a comer a un comedor solidario, etc, etc.

Les garantizo que si alguno de ustedes, tiene las agallas de hacerlo, yo confiare en ustedes y sabre que usted es capaz de vivir en la opulencia y saber ¿que hacen y como viven?, las personas que forman parte de la ultima escala social de esta hipócrita sociedad que se siente libre y democrática.

Yo les diría a todos los políticos españoles, que en unas elecciones, solo gana el partido político que más votos consigue, pero, como por suerte ha sucedido en el caso actual, ustedes, pueden crear mayorías decisivas coincidentes,  todos los grupos que mas diputados reúnan y decidan de una  puñetera vez,   lo que la inmensa mayoría de ibéricos de la actual España, necesitamos, lo cual, si entre todos son tan inteligentes de lograrlo, ustedes se sentiran cómodos de ganar el sueldo que  se han asignado o,  han aceptado, ¿que seguro que supera el salario mínimo ínter-profesional?

A mi, ¿si fuese uno de ustedes?, me daría  mucha vergüenza ganar ese sueldo, mientras en nuestro País hay algunos cuantos millones de personas que viven en el umbral de la pobreza.

A el resto de  perdedores, los que a pesar de haber sido los con mas votos logrados,  en su conjunto, no han conseguido gobernar ¿sean los que sean?, yo a todos ustedes, les diría:

Señores, déjense ustedes de darle al pico y ayuden o, critiquen, eso sí, si en cada momento, lo que les proponen los que han ganado ¿y mandan? es coherente, realizable y útil para el conjunto de la sociedad.

He de decir que si esto que hoy propongo, dentro de cuatro años se ha cumplido y estoy vivo, ( si mi salud me deja, que lo dudo), yo me comprometo a invitar a un menú, eso sí, cerca de mi casa, al Presidente del Gobierno Español y al jefe de cada grupo parlamentario, siempre que esto no supere mis 924 euros de pensión (incluido el eurillo que ese año me subirá el señor presidente).  También, ¿claro esta?,  ¿si en el 2020, ustedes no me han quitado a mí,  la pensión?

Esto lo escribió, un ciudadano del mundo que cree que cada cual ha de decir y luchar  por lo que siente, piensa y cree injusto, que soy apartidista, activista y desde los 16 años: Republicano de Izquierdas: Elias RoblesFerrero

Anécdota: Estoy convencido que tras su lectura, ¿voy a recibir unos 350 comentarios, que ironía esta, la mía?:

 Unos dándome la razón,  otros quitando-mela y otros llamándome tonto o. ¿algo no mejor?  Solo les suplico a todos ustedes, que sean breves en sus contenidos, tengo cáncer, he pasado la primera fase de mi tratamiento y a partir del día 20, comenzare una segunda fase diaria no festiva,  que se prevé que dure hasta mediados de febrero (aun me quedaran aun,  2 años y medio de controles y/o, tratamientos).

“Sean ustedes buenas gentes, que lo pueden ser, ¿si se lo proponen, pueden serlo”? Olvídense de la anécdota, ¿pero no se olviden de todo lo anterior?

La meva última proposta de dos activitats mol interessants a Badalona

Resultado de imagen de Plaça Pompeu Fabra a Badalona

M’agradaria quedar una tarda a la setmana a BDN, amb els que us agradi? I llegir-vos un dels meus 12 llibres registrats al Departament de Cultura de la Generalitat, sobretot el de: Jo he sigut  un Activista Crònic a Catalunya” i comentar-les meves activitats com a activista crònic, des de 1962 al 2016. Tambe m’agradaria comentar-vos com va  el meu projecte de crear una “Residecia per a Persones Indigents a Badalona, amb la complicitat de  l ´Ajuntament d´aquezta ciutat?

Si us interessa el tema, poseu-vos en contacte amb mi i quedarem, excepte quan hagi d’anar a Can Ruti a que em tractin progres.i.natura@gmail.com

Això ho va a inserir: Elhiot Roures (Elías Robles Ferrero)

Postdata: Les reunions es realitzen en el petit amfiteatre de la plaça de Pompeu Fabra de Badalona, el dia que quedem.

Viento de noche

El viento es un can sin dueño,

que lame la noche inmensa.

La noche no tiene sueño.

Y el hombre, entre sueños, piensa.

Y el hombre sueña, dormido,

que el viento es un can sin dueño,

que aúlla a sus pies tendido

para lamerle el ensueño.

Y aun no ha sonado la hora.

La noche no tiene sueño:

!alerta, la veladora!

Autor de esta poesía: Dámaso Alonso.

 

Mi comentario: Dámaso Alonso, fue un profesor universitario, un crítico literario y un poeta, madrileño que nació en el 1898; Vivió toda su vida en Madrid y murió en esa misma ciudad en el año 1990.

A mi, sus formas de expresarse, al yo leerlas a través de sus poesías, siempre me ha hecho reflexionar.

Si yo hubiese nacido dieciocho años después que él,  yo tendría 18 y el 36,y hubiese vivido por aquellos entonces en esa ciudad, me hubiese encantado  asistir a sus clases más de una vez.

Sean en la lejanía del “Más Allá” y del recuerdo hacía su legado literario, mi admiración y mi humilde respeto y admiración literaria hacía su persona.

Autor de este comentario:  Elhiot Roures

Déu els diu a Adam i Eva

pic_0816

“Déu els diu a Adam i Eva que no mengin el fruit de l’arbre del coneixement del bé i del mal”.  Si aquesta era l’única manera en què podien arribar a distingir la diferència entre el bé i el mal, com anaven a saber que era incorrecte desobeir a Déu i menjar la fruita?

Autor: Laurie Lynn

Tres curiosos proverbios Árabes

PICT0103

“El pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo”.

Procedencia: Antiguo proverbio Árabe

“La verdadera mezquita es la que se alza en el fondo del alma”.

Procedencia: Antiguo proverbio Árabe

“El avaro se parece al asno cargado de oro que se alimenta de paja”.

Procedencia: Antiguo proverbio Árabe

Previous Older Entries Next Newer Entries